Skip to main content

Kesesatan Klaim Adanya Kenabian Pasca Kenabian Nabi Muhammad ﷺ

Hasil gambar untuk Ahmadiyyah Sesat

Catatan Kajian Irfan Abu Naveed
Pemerhati Kajian Balaghah al-Qur'an & Hadits Nabawi, Dosen Fikih-Manthiq

Menyoal ajaran Ahmadiyyah Qadiyaniyyah, telah ada fatwa MUI/Dasar Hukum Lain Yang Melarang: No. 05/kep/munas II/MUI/1980 yang menyatakan ajaran tersebut sesat. Râbithah al-Âlam al-Islâmi (liga dunia islam) di Makkah pun menyatakan hal senada bahkan lebih tegas lagi.

Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H) mendefinisikan makna dhalâl berkonotasi sebagai perbuatan:

الاِنْحِرَافُ عَنْ شَرْعِ اللهِ
“Penyimpangan dari syari’at (ajaran) Allah.”[1]

Dengan kata lain suatu paham dikatakan sesat, menyimpang jika bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah yang qath‘i. Suatu paham yang menyimpang dari rukun iman, rukun Islam, dan atau tidak mengimani kandungan al-Quran jelas terkategori kesesatan (dhalâlah). Apalagi syahadatnya bukan syahadat Islam. Dilihat dari sudut ini, al-Qiyadah al-Islamiyah dan aliran-aliran lainnya yang disebutkan dengan keyakinan seperti di atas dapat digolongkan kelompok sesat, batil, karena menyelisihi ajaran-ajaran Islam yang qath’i. Pengakuan suatu kelompok atas seseorang sebagai rasul yang diutus dengan suatu syahadat adalah suatu bentuk kemungkaran yang merusak kemurnian akidah Islam yang hanya mengakui Nabi Muhammad ﷺ sebagai nabi dan rasul terakhir, sebagaimana firman Allah ’Azza wa Jalla:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 40).

Imam Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H) menafsirkan ayat tersebut menegaskan TIDAK ADA LAGI KENABIAN PASCA KENABIAN NABI MUHAMMAD :

وَلكِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا، فَلاَ تُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْده إِلى قِيَامِ السَّاعَةِ
“Akan tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi (khâtam al-nabiyyîn). Beliau adalah penutup kenabian (nubuwwah) sekaligus orang yang diberi cap kenabian. Atas dasar itu, kenabian (nubuwwah) tidak akan dibukakan kepada seorang pun setelah beliau hingga Hari Kiamat.”[2]

Dan perkara ini termasuk perkara akidah, al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani dalam Muqaddimah al-Dustûr menegaskan bahwa kedudukan Rasulullah -shallallâhu ‘alayhi wa sallam- sebagai penutup para nabi termasuk wilayah akidah, karena kita dituntut untuk mengimaninya.[3] Al-Hafizh Ibnu Katsir (w. 774 H) menyatakan bahwa ayat ini merupakan nash yang menunjukkan tidak adanya nabi setelah Nabi Muhammad , sebagaimana ditegaskan dalam referensi terkait[4]. Al-Hafizh Ibnu Katsir pun menegaskan bahwa masalah ini telah disebutkan oleh hadits-hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh mayoritas Sahabat.[5]

Pengakuan tentang nabi/rasul setelah Muhammad ini misalnya, jelas menikam hdis-hadis Rasulullah , di antaranya hadits dari Hudaifah Ibnu al-Yaman r.a. bahwa Nabi bersabda:

َإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
“Sesungguhnya aku penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya[6])

Makna la nabiya ba'di, TIDAK BISA DITERJEMAHKAN "CINCIN/MAHKOTA KENABIAN", mengingat makna tersebut bertentangan dengan makna yang sharih dalam hadits shahih:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ
“Dulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, yang berjumlah banyak.” (HR. Al-Bukhari[7], Muslim[8] & Ahmad[9])

Yang menegaskan tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad , yang ada adalah para khalifah pengganti dalam urusan kepemimpinan atas umat dalam kehidupan bernegara. Hadits-hadits dengan redaksi lain yang senada pun banyak kita temukan dalam kitab induk hadits. Semuanya menggambarkan bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, kalimat lâ nabiyya ba’diy semakin mempertegas makna khâtam al-nabiyyîn, bahwa beliau jelas adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Setelah masa Rasulullah , umat dipimpin bukan oleh nabi atau rasul, melainkan para khalifah yang menerapkan Islam yang dibawa Rasulullah .

Coba perhatikan hadits hasan, maqbul, marfu' berikut ini:

'Uqbah bin Amir r.a., ia berkata: Rasulullah bersabda:

لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِي نَبِيٌّ، لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
"Jika setelahku ada lagi nabi maka ia adalah Umar bin al-Khaththab." (HR. Ahmad, Al-Tirmidzi)

Hadits ini hadits hasan, Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Musnad-nya (no. 17405), Syaikh al-Muhaddits Syu'aib al-Arna'uth menuturkan: "Isnad-nya hasan"; Imam al-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 3686) menegaskan: "Ini adalah hadits hasan gharib..."

Qultu:

Kalau seandainya benar klaim ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad , maka Nabi tidak mungkin mengatakan kalimat di atas, "kalau ada lagi nabi setelahku", dalam ilmu balaghah menunjukkan pengandaian yang jelasnya tidak ada, sehingga 'Umar bin al-Khaththab r.a. bukanlah nabi, tapi seorang sahabat yang kemudian dibai'at umat menjadi Khalifah yang digambarkan dalam hadits nabawi lainnya.

Sehingga jelas makna khatam al-nabiyyin, maknanya adalah la nabiya ba'dahu, ia TIDAK BISA DITERJEMAHKAN "CINCIN/MAHKOTA KENABIAN", mengingat makna tersebut bertentangan dengan makna yang sharih dalam hadits shahih:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ
“Dulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, yang berjumlah banyak.” (HR. Al-Bukhari, Muslim & Ahmad).

Jelas, disebutkan "TIDAK AKAN ADA LAGI NABI", yang ada adalah para khalifah, semisal Khalifah Abu Bakar, Umar, dsb dari para pengganti kedudukan baginda sebagai kepala negara yang mengatur urusan umatnya (siyasah).

Dalam ilmu ushul, lafal khatam yang diidhafatkan kepada al-nabiyyin, kalaupun diklaim sebagai lafal musytarak (satu kata yang memiliki makna lebih dari satu) TETAP WAJIB DIPILIH MAKNANYA berdasarkan petunjuk dalil-dalil naqli lainnya, tak boleh sembarang dipilih tanpa ilmu dan diterjemahkan begitu saja dengan terjemah yang bertentangan dengan dalil-dalil naqli lainnya.

Dalil-dalil di atas, menunjukkan secara sharih bantahan atas penyimpangan makna khatam al-nabiyyin kepada makna "mahkota kenabian/cincin kenabian" dengan tujuan batil untuk dijadikan dalih adanya nabi setelah Nabi Muhammad , yang benar berdasarkan petunjuk hadits-hadits nabawiyyah, maknanya jelas "PENUTUP KENABIAN", ditegaskan oleh para ulama ahlus sunnah yang menegaskan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad .

Sebagai contoh kesalahan memaknai kata al-silm (السلم) dalam QS. Al-Baqarah [2]: 208, yang termasuk lafal musytarak (satu kata bermakna ganda) mengandung konotasi: الإسلام dan مسالمة العدو. Lafal ini akan berakibat sangat fatal jika dimaknai secara harfiah sebagai مسالمة العدو yakni perdamaian dengan musuh, padahal makna sebenarnya الإسلام, berdasarkan banyak qarâ'in nya. Ditegaskan Ibn Abbas r.a. dan tafsir para ulama salaf dan khalaf lainnya. Sebagaimana diuraikan oleh Amir Hizb, Syaikhuna Atha bin Khalil dalam kitab tafsirnya, al-Taysir fi Ushul al-Tafsir.

Maka bertaubatlah mereka yang meyakini Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad , mengingat mereka meyakini sesuatu tanpa dalil (khurafat), begitu pula sekte-sekte sesat nan batil yang mengklaim adanya nabi baru!

Catatan Kaki:
[1] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1408 H, hlm. 335.
[2] Muhammad bin Jarir Abu Ja’far al-Thabari, Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. I, 1420 H, juz XX, hlm. 278.
[3] Taqiyuddin bin Ibrahim Al-Nabhani, Muqaddimah al-Dustûr, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. II, 1430 H, juz I, hlm. 22.
[4] Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, Dâr Thayyibah, cet. II, 1420 H, juz VI, hlm. 428.
[5] Ibid.
[6] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (juz ke-38/hlm. 380, hadits no. 23358), Syu’aib al-Arna’uth mengatakan sanadnya shahih, para perawinya tsiqah.
[7] HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya (III/1273, hadits no. 3268).
[8] HR. Muslim dalam Shahîh-nya (VI/17)
[9] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (XIII/340, hadits no. 7960), Syu’aib al-Arna’uth mengatakan bahwa sanadnya shahih sesuai syarat Syaikhayn (al-Bukhari & Muslim).

Comments

Popular posts from this blog

Balaghah Hadits [4]: Ganjaran Agung Menghidupkan Sunnah Kepemimpinan Islam

Kajian Hadits: Man Ahya Sunnati Oleh: Irfan Abu Naveed [1] S alah satu dalil al-Sunnah, yang secara indah menggambarkan besarnya pahala menghidupkan sunnah, termasuk di antaranya sunnah baginda Rasulullah ﷺ dalam hal kepemimpinan umat (imamah) adalah hadits dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah ﷺ bersabda:   «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ» “Barangsiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia bersamaku menjadi penghuni surga.” (HR. Al-Tirmidzi, al-Marwazi, al-Thabarani, al-Lalika’i, Ibn Baththah dan Ibn Syahin) Keterangan Singkat Hadits HR. Al-Tirmidzi dalam Sunan- nya (no. 2678, bab بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ البِدَعِ ), ia berkata: “Hadits ini hasan gharib dari jalur ini.”; Abu Abdillah al-Marwazi dalam Ta’zhîm Qadr al-Shalât (no. 714); Al-Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Awsath (no. 9439); Al-Lalika’i d

Mendudukkan Hadits “Aku Diutus untuk Menyempurnakan Akhlak yang Mulia”

Oleh: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I A.   Mukadimah Di zaman ini umat islam seringkali disuguhkan dengan berbagai syubhat yang cukup mengkhawatirkan karena merusak pemahaman dan lebih jauh lagi amal perbuatan. Dan di antara syubhat yang berbahaya dan nyata bahayanya adalah kekeliruan memahami hadits-hadits yang mulia untuk menjustifikasi pemahaman yang salah sehingga malah bertentangan dengan maksud dari hadits-hadits itu sendiri, menjauhkan umat dari perjuangan menegakkan syari’at Islam kâffah dalam kehidupan. Di antaranya hadits-hadits yang berkaitan dengan diutusnya Rasulullah – shallallâhu ‘alayhi wa sallam - untuk menyempurnakan akhlak yang mulia: إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ “ Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. ” Beberapa waktu yang lalu, dalam diskusi mengenai kitab Nizham al-Islam salah satu panelis menjadikan hadits tentang akhlak sebagai dalil untuk menolak wajibnya menegakkan Negara Islam, Khilafah Islamiyyah.

Soal Jawab Mengenai Adopsi Penemuan Barat, Epistemologi Islam & Barat

Pertanyaan Bagaimana seorang muslim merespon temuan-temuan Barat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berbasis empiris? Jelaskan apa yang dimaksud dekonstruksi epistemologi Islam dan apakah hal ini diperlukan masyarakat muslim hari ini? Apa yang anda pahami tentang epistemologi Barat dan apakah ada titik temu antara epistemologi Barat dan epistemologi Islam? Jawaban Soal Ke-1:   Bagaimana seorang muslim merespon temuan-temuan Barat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berbasis empiris? Jawaban Penemuan-penemuan Barat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berbasis empiris, semisal ilmu teknologi, boleh kita adopsi. Hal itu sebagaimana dijelaskan para ulama, di antaranya al-‘Allamah Taqiyuddin bin Ibrahim (w. 1977) dalam kitab Nizhâm al-Islâm, bab. Al-Hadhaarah al-Islaamiyyah. Ilmu pengetahuan yang berbasis empiris misalnya ilmu penyerbukan dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik  - radhiyaLl â hu 'anhu - : أَنّ النَّبِيَّ  -صل